Privacy policy

Privacy policy

Klauzula informacyjna dla użytkowników

 1. Kto decyduje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych? 

  Administratorem Państwa danych osobowych jest Polenergia eMobility spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, 00-526, przy ul. Kruczej 24/26, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000407702, o NIP: 1070021539, o numerze REGON: 145972274 („Polenergia eMobility” lub „Administrator”).

 2. Jak przetwarzamy Państwa dane osobowe? 

  Polenergia eMobility przetwarza dane osobowe podane przez Państwa w ramach realizacji usługi ładowania pojazdów elektrycznych lub hybrydowych na ogólnodostępnych stacjach ładowania. Są to dane gromadzone w:

  1. aplikacji służącej realizacji ww. usługi, w tym zapisywane w plikach cookies wykorzystywanych przez aplikację. Więcej informacji na ten temat dostępnych jest w Polityce cookies;
  2. systemie zarządzania profilem na stronie internetowej http://www.bo.polenergia-emobility.pl;oraz
  3. dane osobowe, które podają nam Państwo w ramach prowadzonej komunikacji mailowej lub telefonicznej.Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale może być konieczne w celu umożliwienia Administratorowi świadczenia Państwu usług.
 3. Kontakt z Administratorem
  Z Administratorem można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisząc na adres: bok.pem@polenergia.pl lub poczty tradycyjnej – na adres Administratora wskazany powyżej, z dopiskiem „Dane osobowe”.
 4. Cele i podstawy przetwarzania 

  Polenergia eMobility przetwarza Państwa dane osobowe w następujących celach:

  1. zawarcia i wykonywania umowy o świadczenie usług elektronicznych między Państwem a Administratorem, którą stanowi Regulamin usługi Polenergia eMobility – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, np. wynikających z przepisów prawa podatkowego lub ustawy o rachunkowości – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  3. w celu realizacji uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Tymi uzasadnionymi interesami są:
   1. prowadzenie marketingu bezpośredniego usług Administratora;
   2. poprawa jakości usług oferowanych przez Polenergia eMobility, w tym poprawy funkcjonowania strony internetowej;
   3. dochodzenia roszczeń Administratora lub obrony przed roszczeniami osób trzecich;
  4. w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego spółek z grupy Polenergia, o ile wyrazili Państwo stosowną zgodę – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 5. Kto ma dostęp do Państwa danych osobowych? 

  W związku z realizacją celów przetwarzania, o których mowa powyżej, Polenergia eMobility może udostępniać Państwa dane osobowe:

  1. dostawcom usług IT;
  2. podmiotom świadczącym usługi płatnicze;
  3. podmiotom świadczącym usługi księgowe, audytorskie, rachunkowe lub prawne;
  4. podmiotom świadczącym usługi sprzedażowo-marketingowe, reklamowe, analityczne lub pośrednictwa w rozwoju produktów i usług oraz obsłudze klientów;
  5. bankom i instytucjom finansowym; a także
  6. podmiotom i organom władzy publicznej, upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa, takim jak urzędy skarbowe lub sądy.W niektórych przypadkach podmioty, które przetwarzają Państwa dane osobowe w naszym imieniu na potrzeby realizacji usługi, mogą przekazywać te dane do państw trzecich, które nie zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych. W tej sytuacji przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się z wykorzystaniem zabezpieczeń przewidzianych przez art. 46 RODO. Szczegółowe informacje dotyczące zabezpieczeń mogą Państwo uzyskać, kontaktując się z nami w sposób wskazany w pkt 3 powyżej.
 6. Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe? 

  Polenergia eMobility przechowuje dane osobowe tylko tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji celu, w którym zostały zebrane lub przez okres niezbędny do realizacji ciążących na nas obowiązków prawnych.W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w aplikacji oznacza to, że będą one przechowywane przez okres trwania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, którą zawarli Państwo z Polenergia eMobility, zakładając konto w aplikacji i akceptując postanowienia jej regulaminu. Taka umowa trwa do czasu usunięcia przez Państwa konta w aplikacji bądź jej całkowitej dezaktywacji. Po upływie ww. okresu możemy przetwarzać Państwa dane także przez okres niezbędny do dochodzenia naszych roszczeń lub obrony przed roszczeniami osób trzecich.

 7. Jakie przysługują Państwu prawa? 

  W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych, na zasadach określonych w RODO, przysługują Państwu następujące prawa:

  1. prawo dostępu do danych;
  2. prawo sprostowania i usuwania danych;
  3. prawo do usunięcia danych;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania;
  5. prawo do przenoszenia danych;
  6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, które odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora;
  7. prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, w przypadku przetwarzania danych osobowych, które odbywa się na podstawie udzielonej przez Państwa zgody.W celu realizacji tych praw mogą Państwo skontaktować się z Administratorem w sposób wskazany w pkt. 3 powyżej. Jeżeli uważają Państwo, że Polenergia eMobility przetwarza Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem, mogą Państwo również wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zachęcamy jednak, w pierwszej kolejności, do kontaktu z nami w celu uzyskania wszelkich potrzebnych wyjaśnień.

Detailed information on our use of cookies can be found in our Cookies Policy

Dear User,

before you click “Accept all” or close this window, please read the following information. They are intended to enable you to give your free, informed and explicit consent.

Polenergia eMobility sp. z o.o., based in Warsaw, Poland, uses cookies and other similar technologies (hereinafter: “Cookies”) to enable the www.polenergia-emobility.pl website to function properly, to improve it, as well as to analyse website traffic and to share information about user usage with its social media, advertising and marketing partners. The user can accept all Cookies, reject all Cookies except the necessary ones, or select some of them by ticking the specific categories of Cookies used on www.polenergia-emobility.pl below.

For more information on how Polenergia eMobility sp. z o.o. uses Cookies, please see the Cookies Policy. For more information on how Polenergia eMobility processes personal data on the website, please see the Privacy Policy.